بازدید:
تاريخ : 1396/08/03

 با انتخاب این گزینه می توانید مشخصات  پنل اس ام اس کاربر خود را ویرایش نمایید. پنل اس ام اس سطح تعرفه خطوط: در ارتباط با این امر در بخش تعرفه پنل پیامک خطوط توضیحات کامل ارائه داده خواهد شد. پنل اس ام اس در حالت پیش فرض کلیه کاربران تک ستاره و نمایندگان دو پنل پیامک ستاره می باشند و تا زمانی که شما پنل اس ام اس دسترسی ایجاد نمایندگی نداشته باشید، این بخش برای شما در حالت تک ستاره باقی می ماند و امکان ویرایش در پنل اس ام اس این پنل پیامک بخش را ندارید. تاریخ انقضا: در صورتی که پنل کاربر شما از نوع نمایندگی  پنل پیامک باشد شما امکان تغییر پنل اس ام اس تاریخ انقضا ایشان را ندارید. دسترسی های پیشفرض بسته به صورت خودکار مجددا تنظیم پنل پیامک شود: در صورت تغییر محصول کاربر باید این گزینه را عالمتدار نمایید. همچنین در صورتی که دسترسی های پنل پیامک کاربر را قبال تغییر داده و تمایل داشته باشید به حالت پیشفرض بازگردد، می توانید این گزینه را تیک زده پنل اس ام اس و روی ثبت تغییرات، کلیک نمایید.

بازدید:
تاريخ : 1396/08/03

با انتخاب این پنل پیامک گزینه می توانید پنل اس ام اس  کلیه پیامک هایی که کاربر تا آن پنل اس ام اس لحظه ارسال نموده و یا در حال ارسال است و نیز پیامک های پنل پیامک دریافتی وی را، مشاهده نمایید. )توجه داشته باشید در این قسمت تنها قادر به مانیتورینگ 81 پیامک در هر دقیقه پنل پیامک می باشید دقت داشته  پنل اس ام اس باشید مانیتورینگ پیامک های کلیه کاربران را باید از صفحه گزارشات انجام دهیدبا انتخاب این پنل پیامک گزینه پنل اس ام اس درخواست )تیکت( هایی که کاربر برای نماینده ارسال نموده است را می توانید برحسب وضعیت درخواستی،  پنل اس ام اس پنل پیامک جستجو و مشاهده نمایید. بصورت پیشفرض تیکت های منتظر پاسخ در صورت وجود، نمایش داده خواهند شد. پنل پیامک با انتخاب ارسال تیکت به مدیریت، صفحه جدیدی در مرور گر باز شده که مربوط به ارسال تیکت پنل اس ام اس توسط شما برای پنل پیامک کارشناسان بخش پشتیبانی در خصوص مطرح نمودن سوال کاربرتان می باشد. 

بازدید:
تاريخ : 1396/08/03

در ارتباط با این امر پنل پیامک کافیست تعداد پیامکی را که می خواهید برای کاربرتان کاهش و یا افزایش دهید، در قسمت اعتبار، مشخص نموده و نوع تراکنش )افزایش یا کاهش( را انتخاب پنل اس ام اس نمایید و بدون در نظر گرفتن نوع تعرفه با کلیک روی  پنل پیامک گزینه "ثبت"، تراکنش خود را انجام دهید. این تعداد پنل اس ام اس اضافه یا کسر شده روی موجودی پنل شما تاثیر خواهد گذاشت. یعنی به ازای افزایش اعتبار از اعتبار شما کسر شده و به ازای کاهش اعتبار از کاربر، همان میزان به موجودی پنل شما افزوده پنل پیامک خواهد شد. همچنین پنل اس ام اس در قسمت توضیحات می توانید علت افزایش و یا کاهش اعتبار را اعالم نمایید تا در تراکنش پنل پیامک های کاربر ثبت گردد. تغییر تعرفه کاربر: جهت انجام این کار کافیست در قسمت میزان اعتبار، کاربر مورد نظر را به میزان یک پیامک با تعرفه مورد نظر خود که در قسمت تعرفه در همین بخش انتخاب نموده اید، شارژ نمایید تا پنل پیامک تعرفه ایشان تغییر یابد. پنل اس ام اس نحوه تخصیص پیامک به روش دستی: برای شارژ کاربر به روش دستی، کافیست  پنل اس ام اس مبلغی که می خواهید پنل کاربرتان را به آن میزان شارژ نمایید بر تعرفه کاربر تقسیم نموده و نتیجه که عدد پیامک می باشد پنل پیامک را به کاربرتان تخصیص دهید. الزم بذکر است در صورتی که می خواهید مالیات پنل اس ام اس را نیز از کاربر کسر نمایید می توانید از روش زیر استفاده نمایید: مبلغ ضرب در 011 شده سپس تقسیم بر 012 شود. عدد حاصل تقسیم بر تعرفه پنل پیامک پایه کاربر شده و نتیجه برابر است با تعداد پیامکی که باید کاربرتان را به آن میزان شارژ نمایید

: با انتخاب این گزینه می توانید پنل اس ام اس دسترسی پنل پیامک های کاربر را ویرایش و پنل اس ام اس مدیریت نمایید. در صورتی که بخواهید دسترسی ماژولی را به کاربر بدهید قسمت های "مشاهده" و "دسترسی" را با هم عالمت دار نمایید. در صورتی که بخواهید کاربر فقط پنل پیامک نام بخش را مشاهده کند و پنل اس ام اس دسترسی به آن نداشته باشد فقط قسمت "مشاهده" را عالمت دار نمایید. زیر ماژول های کاربر همانگونه که از اسمشان مشخص است، زیر مجموعهی ماژول های کاربر می باشد و این پنل پیامک بدین معناست که چنانچه در بخش پنل اس ام اس ماژول کاربری مشاهده و دسترسی ارسال انبوه را غیر فعال کرده باشید، کلیه زیر ماژول هایی که مربوط به ارسال انبوه می باشد )ویرایش پنل پیامک ارسال انبوه، حذف ارسال انبوه و ....( غیر فعال پنل پیامک می شود. همین امر در مورد زیر ماژول های نمایندگی نیز صدق می کند، یعنی اگر در قسمت ماژول های نمایندگی دسترسی مدیریت پنل اس ام اس بسته نمایندگی را غیر فعال نمایید، در قسمت زیر ماژول های نمایندگی کلیه پنل پیامک زیرماژول های مرتبط به پنل اس ام اس این ماژول )درج ،ویرایش و.....( غیر فعال می شود

بازدید:
تاريخ : 1396/08/03

 خطوطی که شرکت پنل پیامک بصورت اشتراکی در اختیار کلیه نمایندگان و کاربران  پنل اس ام اس خود قرار می دهد را خطوط عمومی می نامند پنل اس ام اس. نماینده در صورت پنل پیامک صالحدید با مشخص کردن کلید واژه می تواند این خطوط را برای کاربران خود، فعال و یا غیرفعال نماید. )پیشنهاد پنل پیامک شرکت برای کلید واژه،  پنل اس ام اس نام کاربری کاربر مورد نظر می باشد(.الزم به ذکر است در صورتی که کاربر بصورت آنالین ثبت نام کرده باشد، سامانه بصورت خودکار، تمام خطوط عمومی را با درنظر گرفتن نام کاربری ایشان بعنوان پنل پیامک کلید واژه، پنل اس ام اس در اختیار وی قرار می دهد. نکته مهم دیگری که باید در ارتباط با خطوط عمومی بدانید، عدم دریافت پیامک از این  پنل پیامک خطوط در پنل می باشد و بر همین اساس دقت شود زمانی که از این خطوط برای ارسال های خود پنل پیامک استفاده می نمایید، باید شماره تماس خود را داخل متن پیامک ذکر نمایید. خطوط اختصاصی، خطوطی پنل اس ام اس می باشد که خود کاربر و یا نماینده، این خطوط را سفارش داده و به نام این اشخاص ثبت گردیده است. در بخش پنل پیامک شماره ها، خطوط اختصاصی، دیگر کلیدواژه ندارند. شایان ذکر است امکان جابجایی خطوط اختصاصی پنل اس ام اس بین پنل ها، مقدور نمی باشد


  1  2  3   ...     5